biologija

Biologija – izborni predmet

 1. Biološki sistemi i upravljanje biološkim sistemima
 2. Virusi – građa, razmnožavanje, viroze
 3. Bakterije – građa, oblici, razmnožavanje
 4. Bakterije – građa, značaj za prirodu i čoveka
 5. Prokariotska i eukariotska ćelija – razlika
 6. Biljna i životnjska ćelija – razlike i sličnosti
 7. Eukariotska ćelija – ćelijska membrana, mitohondrije
 8. Eukariotska ćelija – jedro
 9. Eukariotska ćelija – hloroplasti, ćelijska membrana
 10. Mitoza – anafaza, rezultat mitoze
 11. Mitoza – metafaza, rezultat mitoze
 12. Mejoza – rezultat mejoze, zigot
 13. Struktrura DNK, osobine DNK
 14. Struktura DNK, mutacija
 15. Struktura RNK, vrste RNK
 16. Biosinteza proteina – proces tranksripcije
 17. Biosinteza proteina – proces translacije
 18. Geni, genotip, genom
 19. Geni, fenotip
 20. Nasleđivanje pola kod čoveka
 21. Neke nasledne bolesti čoveka
 22. Tipovi ishrane živih bića – autotrofi
 23. Tipovi ishrane živih bića – heterotrofi
 24. Definicija i značaj ekologije
 25. Pojam biotopa sa primerima
 26. Abiotički ekološki faktori
 27. Biotički i ekološki faktori
 28. Definicija populacije, brojnost populacije
 29. Definicija populacije, raspored i gustina jedinki
 30. Definicija biocenoze, trofički lanci
 31. Definicija biocenoze, ekološke piramide
 32. Ekosistem – kruženje materije i proticanje energije
 33. Biosfera, njene granice i biohemijski ciklusi